Obsługa księgowa

Obsługa księgowa podmiotów gospodarczych

 • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych, wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
 • obsługa transakcji zagranicznych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych składających się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania), zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • projektowanie i tworzenie raportów wg indywidualnych potrzeb Klienta (dla właścicieli, zarządu, rady nadzorczej),
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności